นิตยสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 35 ฉบับที่ 776 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565

นิตยสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 35 ฉบับที่ 776 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565

GBS_insertEmbeddedViewer(“LsOPEAAAQBAJ”, 500,400);