การวาดและระบายสีอัญมณีและเครื่องประดับ

อัญมณีที่ใช้ในวงการเครื่องประดับมีการตัดแต่งในหลากหลาย รูปแบบแตกต่างกันออกไปตามปัจจัย เช่น ความต้องการของตลาดรูปทรงของผลึกดั้งเดิมอัญมณี (Rough) ผลึกอัญมณีที่ขุดพบบางชิ้นมีรูปทรงที่ไม่เหมาะจะนำมาตัดแต่งเจียระไนในรูปทรงกลม (Round Brillignt Cut) เนื่องด้วยจะทำให้สูญเสียเนื้อผลึกของอัญมณีไปจำนวนมาก ช่างเจียระไนจึงแก้ปัญหาด้วยการออกแบบและเจียระไนผลึกชิ้นนั้นในรูปทรงอื่น เพื่อที่จะเก็บเนื้อของอัญมณีไว้โดยยังคงรักษาไว้ซึ่งน้ำหนักและเนื้ออัญมณีที่มีค่าไว้ให้ได้มากที่สุด

GBS_insertEmbeddedViewer(“SCVREAAAQBAJ”, 500,400);